ImageNameDescriptionSKUPriceStockBuyhf:tags
VFD 220V, 1 phase, 0.4KW, 0.5HPUnitronics Part: UMI-0004BU-B1 VFD 220V, 1 phase, 0.4KW, 0.5HPUMI-0004BU-B1$176.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 1 phase, 0.75KW, 1HPUnitronics Part: UMI-0007BU-B1 VFD 220V, 1 phase, 0.75KW, 1HPUMI-0007BU-B1$201.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 1 phase, 1.5KW, 2HPUnitronics Part: UMI-0015BU-B1 VFD 220V, 1 phase, 1.5KW, 2HPUMI-0015BU-B1$253.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 1 phase, 2.2KW, 3HPUnitronics Part: UMI-0022BU-B1 VFD 220V, 1 phase, 2.2KW, 3HPUMI-0022BU-B1$289.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 0.4KW, 0.5HPUnitronics Part: UMI-0004CU-B1 VFD 220V, 3 phase, 0.4KW, 0.5HPUMI-0004CU-B1$228.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 0.75KW, 1HPUnitronics Part: UMI-0007CU-B1 VFD 220V, 3 phase, 0.75KW, 1HPUMI-0007CU-B1$274.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 0.75KW, 1HPUnitronics Part: UMI-0007CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 0.75KW, 1HPUMI-0007CU-B5$318.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 11KW, 15HPUnitronics Part: UMI-0110CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 11KW, 15HPUMI-0110CU-B5$1,069.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 15KW, 20HPUnitronics Part: UMI-0150CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 15KW, 20HPUMI-0150CU-B5$1,175.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 18.5KW, 25HPUnitronics Part: UMI-0185CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 18.5KW, 25HPUMI-0185CU-B5$1,454.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 2.2KW, 3HPUnitronics Part: UMI-0022CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 2.2KW, 3HPUMI-0022CU-B5$413.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 22KW, 30HPUnitronics Part: UMI-0220CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 22KW, 30HPUMI-0220CU-B5$1,865.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 30KW, 40HPUnitronics Part: UMI-0300CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 30KW, 40HPUMI-0300CU-B5$2,101.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 37KW, 50HPUnitronics Part: UMI-0370CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 37KW, 50HPUMI-0370CU-B5$3,121.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 45KW, 60HPUnitronics Part: UMI-0450CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 45KW, 60HPUMI-0450CU-B5$3,847.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 4KW, 5HPUnitronics Part: UMI-0040CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 4KW, 5HPUMI-0040CU-B5$502.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 5.5KW, 7.5HPUnitronics Part: UMI-0055CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 5.5KW, 7.5HPUMI-0055CU-B5$571.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 55KW, 75HPUnitronics Part: UMI-0550CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 55KW, 75HPUMI-0550CU-B5$4,360.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase, 7.5KW, 10HPUnitronics Part: UMI-0075CU-B5 VFD 220V, 3 phase, 7.5KW, 10HPUMI-0075CU-B5$732.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 220V, 3 phase,1.5KW, 2HPUnitronics Part: UMI-0015CU-B5 VFD 220V, 3 phase,1.5KW, 2HPUMI-0015CU-B5$387.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 0.75KW, 1HPUnitronics Part: UMI-0007EU-B1 VFD 460V, 3 phase, 0.75KW, 1HPUMI-0007EU-B1$258.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 1.5KW, 2HPUnitronics Part: UMI-0015EU-B1 VFD 460V, 3 phase, 1.5KW, 2HPUMI-0015EU-B1$287.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 1.5KW, 2HPUnitronics Part: UMI-0015EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 1.5KW, 2HPUMI-0015EU-B5$401.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 110KW, 150HPUnitronics Part: UMI-1100EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 110KW, 150HPUMI-1100EU-B5$8,919.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 11KW, 15HPUnitronics Part: UMI-0110EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 11KW, 15HPUMI-0110EU-B5$1,133.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 15KW, 20HPUnitronics Part: UMI-0150EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 15KW, 20HPUMI-0150EU-B5$1,408.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 18.5KW, 25HPUnitronics Part: UMI-0185EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 18.5KW, 25HPUMI-0185EU-B5$1,677.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 2.2KW, 3HPUnitronics Part: UMI-0022EU-B1 VFD 460V, 3 phase, 2.2KW, 3HPUMI-0022EU-B1$330.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 22KW, 30HPUnitronics Part: UMI-0220EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 22KW, 30HPUMI-0220EU-B5$1,925.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 30KW, 40HPUnitronics Part: UMI-0300EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 30KW, 40HPUMI-0300EU-B5$2,363.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 37KW, 50HPUnitronics Part: UMI-0370EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 37KW, 50HPUMI-0370EU-B5$3,278.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 45KW, 60HPUnitronics Part: UMI-0450EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 45KW, 60HPUMI-0450EU-B5$4,070.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 4KW, 5HPUnitronics Part: UMI-0040EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 4KW, 5HPUMI-0040EU-B5$645.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 5.5KW, 7.5HPUnitronics Part: UMI-0055EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 5.5KW, 7.5HPUMI-0055EU-B5$786.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 55KW, 75HPUnitronics Part: UMI-0550EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 55KW, 75HPUMI-0550EU-B5$4,574.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 7.5KW, 10HPUnitronics Part: UMI-0075EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 7.5KW, 10HPUMI-0075EU-B5$870.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 75KW, 100HPUnitronics Part: UMI-0750EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 75KW, 100HPUMI-0750EU-B5$6,781.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase, 90KW, 120HPUnitronics Part: UMI-0900EU-B5 VFD 460V, 3 phase, 90KW, 120HPUMI-0900EU-B5$7,997.00

Available on backorder

unitronics vfd
VFD 460V, 3 phase,2.2KW, 3HPUnitronics Part: UMI-0022EU-B5 VFD 460V, 3 phase,2.2KW, 3HPUMI-0022EU-B5$514.00

Available on backorder

unitronics vfd